Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej także jako SKLEP) i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego przez kupujących (dalej także jako KLIENCI), zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania (Usługa) i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 2. Sklep internetowy umożliwia składania zamówień towarów oferowanych przez sklep (dalej: „Towar).
 3. Administratorem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem www.campingjakzbajki.pl jest S-Trans, Piotr Kozłowski z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Świerkowa 28, NIP 9372364105, REGON: 072911180, adres e-mail: piotr@camprest.com, (dalej: „SPRZEDAWCA”).

 

II Ceny i składanie zamówień

 1. Cena Towaru podana jest na stronie prezentującej ofertę, wyrażone jest złotych polskich i zawiera podatek VAT. Podana cena nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są każdorazowo w procesie składania zamówienia (w zależności od rodzaju i ilości zamawianych produktów) oraz innych opłat i kosztów, o ile kupujący wyrazi na nie zgodę (wybierze je) w procesie składania . Aktualny cennik dostaw znajduje się na podstronie WYSYŁKA.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest przy wykorzystaniu konta klienta (wymagającego rejestracji) lub bez rejestracji (jednorazowo). Rejestracja i stworzenie konta umożliwiają m.in. przeglądanie historii zamówień, zapamiętywanie danych do wysyłki i innych stałych ustawień. W procesie rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer kontaktowy,
 3. Sprzedawca w wyraźnie oznaczonych przypadkach umożliwia skorzystanie z rabatów, upustów, w tym tzw. kuponów rabatowych, których dane podawane są w ramach procedury zamawiania.

 

III Potwierdzenie, realizacja zamówień i dostawa zamówionych produktów

 1. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie zatwierdzenia wypełnionego formularza, co następuje przez kliknięcie przycisku „zamów i zapłać”.
 3. Wysyłka zakupionego towaru następuję, nie później niż w dwa (2) dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie podawane są przed zatwierdzeniem (podsumowaniem) zamówienia.

 

IV Płatności

 1. SKLEP proponuje swoim KLIENTOM wyłącznie następujące formy płatności:
 • przelewem/wpłatą na konto
 • kartą kredytową
 • e-przelewem
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (idosell.com). O ile inaczej nie wskazano w procedurze zamawiania, skorzystanie z usług IAI SA nie wiąże się dla kupującego z żadnymi dodatkowymi płatnościami. Jeśli skorzystanie z usług IAI SA wiąże się z dodatkowymi kosztami, ich wysokości, zasady ponoszenia podawane są w ramach procedury składania zamówienia.

 

V Gwarancja i rękojmia

 1. SPRZEDAWCA dostarcza towar nowy, bez wad.
 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenia związane z roszczeniami wynikającymi z rękojmi prosimy składać kierując się danymi podanymi w § 1, w szczególności można w tym celu korzystać z adresu e-mail kontakt@camprest.com.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze SPRZEDAWCĄ w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. Kupujący, będący konsumentem, w przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi, zobowiązany jest na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, najtańszym zwykłym sposobem dostarczania rzeczy oferowanym przez SPRZEDAWCĘ, chyba że strony uzgodnią inaczej. Kupujący niebędący konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na własny koszt.
 6. Przed odesłaniem rzeczy sugerujemy skontaktowanie się ze SPRZEDAWCĄ w celu ustalenia sposobu dokonania zwrotu; z uwagi na umowy łączące SPRZEDAWCĘ z przewoźnikami, może okazać się bowiem, że w konkretnym stanie faktycznym, SPRZEDAWCA może zorganizować przesyłkę w tańszy sposób, niż wybrany przez kupującego.

 

VI Zwroty towarów

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ww. Ustawy, tj.
 2. jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 3. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Konsumentmoże odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, przesyłając go do SPRZEDAWCY.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt SPRZEDACY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że SPRZEDAWCA zaproponuje, że sam produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VII Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi (a więc inne, niż dotyczące rękojmi towaru bądź spraw związanych ze zwrotem towaru) winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: piotr@camprest.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

VIII Dane osobowe

 

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, KLIENT wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SPRZEDAWCĘ.
 2. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAWCA, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), a od dnia 25 maja 2018r. także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)..
 3. SPRZEDAWCA przetwarza dane osobowe KLIENTA w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży Towaru, w tym dokonania rozliczeń z KLIENTEM, przez okres czasu niezbędny do wykonania umowy i archiwizacji danych dla celów podatkowych bądź innych prawem wymaganych.
 4. KLIENT ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ich przenoszenia. Brak podania wymaganych Regulaminem danych może uniemożliwiać założenie konta i korzystanie z usług za pośrednictwem SKLEPU.
 5. Dane osobowe KLIENTA mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe są też przekazywane podmiotom obsługującym płatność, tj. IAI Spółka Akcyjna oraz kurierom i operatorom pocztowym, tj. DHL (http://www.dhl.com.pl/pl.html), RUCH S.A. (https://www.paczkawruchu.pl/) w celu umożliwienia dokonania płatności oraz zrealizowania dostawy, a także w celu wypełnienia przez te podmioty obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności bądź realizowaniem usług pocztowych lub kurierskich i obejmuje następujące dane: imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail,
 7. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez usługodawcę dla celów statystycznych oraz identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym, zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia, zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), a także na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Od 25 maja 2018 roku użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

 

IX Postanowienia końcowe

 • .
 1. W sytuacjach konfliktowych SPRZEDAWCA będzie dążyć do ich polubownego załatwienia. Gdy jednak okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał sąd.
 2. SKLEP może też zapewnić korzystanie z innych usług, zwłaszcza newslettera, za uprzednią zgodą użytkownika. Korzystanie z takiej usługi nie wymaga rejestracji, niemniej w celu automatycznego otrzymywania newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Adres poczty elektronicznej SPRZEDAWCY, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: piotr@camprest.com
 4. Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem ………….. Najnowsza wersja Regulaminu została udostępniona w dniu 14.03.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel